Мектепішілік «Әрбір шәкірт – бір жұлдыз» тақырыбында өтетін «Екі жұлдыз» ән байқауының ЕРЕЖЕСІ.

  «БЕКІТІЛСІН»                                       

       Мектеп директоры:           Р.Е. Раисов

Мектепішілік  «Әрбір шәкірт – бір жұлдыз» тақырыбында өтетін «Екі жұлдыз» ән байқауының

ЕРЕЖЕСІ.

Мақсаты:  Дарынды балаларды анықтап, шығармашылық қолдау көрсету, әншілік қасиеттерін, өнерге деген құштарлығын ояту. Ата-ана, оқушы, тәрбиешіарасындатығызбайланысорнату.

Міндеті:Балалардыкөркемдік – әсемдік, адамгершілік – руханибағыттатәрбиелеу.

Байқаудыңталаптары:Байқауғақатысушыжұпбіроқушы мен бірмұғалімнемесеата – анадантұруыкерек;  Әржұпкөріністелгенәнорындаукерек…

1. Өтктізілетінкүні:16.02.2019. Уақыты: 10:00.

2.Байқауғақатысушылар: 1 – 10сыныпоқушылары мен ата – аналары, ұстаздары. 

3. Бас дайындық: 13.02.19  –  14.02.19.  сағат 13:00 денбастап.

4.Байқаудың түрлері:

1. « Визитка» (есебі фото  суреттерарқылытаныстыру,  тек слайд презентация түрінде, әнорындалыпжатқандаэкраннанкөрсетіліптұрадыәнаяқталғанша, әуенсіз тек слайд).

2.  Көрсетілетінөнереркінтақырыпта 3 – 5 мин; Әржұп (көріністелген) әнорындаукерек…

5.Байқаудың талаптары:

–  Байқауғасұраныс:Қаңтарайынанбастап,  8 ақпанғадейінқабылданады , 8 ненкейінқабылданбайды,ағатәлімгерБақытоваАйгерімБақытқызынатапсырылсын.

–  Қатысатынсыныптарсыныпжетекшілеріменжәнеата – аналарыменбірге  бас дайындыққауақытындақатысуыміндеттітүрде . Бас дайындық13.02.19  –  14.02.19.  сағат 13:00 денбастап  (2 күн қатарынан болады).

– Байқаудапайдаланатынмузыканы, экрандақосылатынпрезентацияны  бас дайындықкезіндеБақытоваАйгерімгеэлектрондытүрде (флешкамен)  тапсыруміндеттітүрде. 

6. Байқауөтубарысындағыталаптар:Тәртіп,  сахнамәдениетін , жанкүйерлердіңмәдениетінсақтау!

7. Сұраныс осы формадатолтырылады.

Мектепішілік «Әрбіршәкірт – біржұлдыз» тақырыбындаөтетін

«Екіжұлдыз» әнбайқауының

СҰРАНЫСЫ:

Қатысушылараты – жөні ФИО толық.   Орындалатынән Сынып: