Орта білім беру ұйымдары үшін міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарды бекіту туралы

Ортабілімберуұйымдарыүшінміндеттімектепформасынақойылатынталаптардыбекітутуралы ҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрінің 2016 жылғы 14 қаңтардағы № 26 бұйрығы.ҚазақстанРеспубликасыныңӘділетминистрлігінде 2016 жылы 16 ақпанда № 13085 болыптіркелді.        “Білімтуралы” 2007 жылғы 27 шілдедегіҚазақстанРеспубликасыЗаңының 5-бабының 14-1) тармақшасынасәйкес…

Әрі қарай Орта білім беру ұйымдары үшін міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарды бекіту туралы