“Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларын бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 127 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

“Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларын бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 127 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 10 мамырдағы № 254 қаулысы.

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. “Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларын бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 127 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 27-28, 375-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидалары осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

3. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес редакцияда жазылған Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларының 10-тармағы бірінші бөлігінің қолданысқа енгізілуі тоқтатыла тұрған кезеңде мынадай:

“10. Бастауыш білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары дайындық деңгейіне қарамастан білім беру ұйымдарының қызмет көрсету аумағында тұратын, барлық балалардың қолжетімділігін қамтамасыз ете отырып, барлық жеті жастағы балалардың және ағымдағы күнтізбелік жылы алты жасқа толатын балалардың бірінші сыныпқа қабылдануын қамтамасыз етеді.” деген редакцияда қолданылады деп белгіленіп, осы бөліктің қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын.

ҚазақстанРеспубликасының  
Премьер-Министрі Б. Сағынтаев  
  ҚазақстанРеспубликасы
Үкіметінің2018 жылғы 10 мамырдағы№ 254 қаулысына
қосымша
  ҚазақстанРеспубликасы
Үкіметінің2012 жылғы 19 қаңтардағы№ 127 қаулысымен
бекітілген

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидалары

1. Осы Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) “Білім туралы” 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленді және меншік нысаны мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына (бұдан әрі – білім беру ұйымдары) оқуға қабылдау тәртібін айқындайды.

2. Білім беру ұйымдары оқуға қабылдауды Қазақстан Республикасының Конституциясына, Заңға, осы Қағидаларға, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ олардың негізінде әзірленген білім беру ұйымдарының жарғыларына сәйкес жүзеге асырады.

3. Білім алушылардың қатарына қабылдау білім беру ұйымы басшысының бұйрығы негізінде жүргізіледі.

4. Сыныптарды білім алушылардың даярлық деңгейі және даму дәрежесі бойынша жасақтауға рұқсат етілмейді. Бұл ретте сыныптағы шекті сыйымдылық 25 білім алушыдан аспайды.

5. Білім беру ұйымдарына білім алушыларды қабылдау кезінде білім беру ұйымдарының басшылары білім беру қызметтерін көрсетудің үлгілік шартына сәйкес білім беру қызметтерін көрсету үшін балалардың немесе білім алушылардың ата-аналарымен немесе өзге де заңды өкілдерімен шарт жасайды.

6. Білім алушыларға және ата-аналарға немесе білім алушылардың өзге де заңды өкілдеріне осы Қағидалармен, білім беру ұйымының жарғысымен, білім беру қызметін жүргізу құқығы берілетін лицензиямен, жергілікті атқарушы органдар бекітетін білім беру ұйымдарына қабылдау қағидаларымен және білім беру қызметін реттейтін басқа да құжаттармен танысуға мүмкіндік беріледі.

7. Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау баланың ата-анасының немесе өзге заңды өкілдерінің келісімімен педагогикалық-медициналық-психологиялық консультация қорытындысы ескеріле отырып жүзеге асырылады.

8. Баланың немесе білім алушының ата-аналары немесе өзге де заңды өкілдері оқу үшін кез келген білім беру ұйымын таңдауға құқығы бар.

9. Білім беру ұйымына оқуға қабылдаудан бас тартылған жағдайда білім алушының ата-анасы немесе өзге заңды өкілдері тұрғылықты жері бойынша білім басқармасының жергілікті органдарына жүгінеді.

 2-бөлім. Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау тәртібі

10. Бастауыш білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары дайындық деңгейіне қарамастан, білім беру ұйымының қызмет көрсету аумағында тұратын барлық балалардың қолжетімділігін қамтамасыз ете отырып, ағымдағы күнтізбелік жылы алты жасқа толатын барлық балалардың бірінші сыныпқа қабылдануын қамтамасыз етеді.

Бірінші сыныпқа балаларды қабылдау үшін мынадай құжаттар қажет:

1) баланың ата-анасынан және өзге де заңды өкілдерінен өтініш;

2) баланың туу туралы куәлігінің көшірмесі;

3) денсаулықжағдайытуралыанықтама (026/у-3 нысаны);

4) 3x 4 көлеміндегі фото – 2 дана.

Бастауышбілімніңжалпыбілімберетіноқубағдарламаларыніскеасыратынбілім беру ұйымдарыныңбіріншісыныбынабаратынбалалардыңата-аналарынаннемесеөзге де заңды өкілдерінен осы тармақта көрсетілген құжаттардықабылдауағымдағыкүнтізбелікжылдың 1 маусымы мен 30 тамызыаралығындажүргізіледі.

11. Балалардымамандандырылғанбілім беру ұйымдарынан, гимназиялар мен лицейлерденбасқабастауышбілімніңжалпыбілімберетіноқубағдарламаларыніскеасыратынбілім беру ұйымдарыныңбіріншісыныбынақабылдаукезіндеемтихандар, тестілеулер, сынақтар, конкурстаржүргізілмейді.

Мектепкедейінгімекемелердеболмағаннемесемектепалдыдаярлықтанөтпегенбалаларүшінбілім беру ұйымдарыоқужылыбасталғанғадейіндаярлықкурстарынұйымдастырады.

12. Білімалушылардыбастауышжәненегізгі орта білімніңжалпыбілімберетіноқубағдарламаларыніскеасыратынбілім беру ұйымдарыныңекінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншысыныптарынақабылдаубілім беру ұйымыныңқызметкөрсетуаумағындатұратынбілімалушылардыңқолжетімділігінқамтамасызетеотырыпжүзегеасырылады.

13. Жалпы орта білімніңжалпыбілімберетіноқубағдарламаларыніскеасыратынбілім беру ұйымдарыныңоныншы, он біріншісыныптарынабілімалушылардықабылдаубілім беру ұйымыныңқызметкөрсетуаумағындатұратынбілімалушылардыңқолжетімділігінқамтамасызетеотырыпжәнебілімалушыныңжекеөтінішінің не олардыңата-аналарыныңнемесеөзге де заңдыөкілдерініңөтінішініңжәненегізгі орта білімтуралымемлекеттікүлгідегіқұжатыныңнегізіндежүзегеасырылады.

Өтініштердіқабылдаунегізгі орта білімтуралымемлекеттікүлгідегіқұжаттыбергенненкейінбасталады.

14. Білімалушылардыгимназиялардың, лицейлердіңоныншы, он біріншісыныптарынақабылдаугимназияның, лицейдіңжарғысынасәйкесаталғанбілім беру ұйымдарытүрлерініңқызметкөрсетуаумағыескерілместенбілімалушыныңжекеөтінішінің не олардыңата-аналарыныңнемесеөзге де заңдыөкілдерініңөтінішіжәненегізгі орта білімтуралымемлекеттікүлгідегіқұжатынегізіндежүзегеасырылады.

15. Гимназияларжәнелицейлербілім беру ұйымдарыныңқызметкөрсетуаумағындатұратынбілімалушылардыңқолжетімділігінқамтамасызетеотырып, ҚазақстанРеспубликасының мемлекеттікжалпығаміндеттібілім беру стандарттарындаайқындалғанміндеттібілімкөлеміналуынқамтамасызетуүшінжалпыбілімберетінсыныптардықалыптастырады.

16. Мамандандырылғанбілім беру ұйымдарынаоқуғақабылдау конкурс негізіндежүзегеасырылады.

17. Мамандандырылғанбілім беру ұйымдарыоқуғақабылдаудыңқосымшаконкурстықтурларынбелгілейді. Білімалушылардыіріктеудіңмазмұны мен нысаны, қабылдау, ауыстыружәнебітірутәртібіаталғанбілім беру ұйымыныңжарғысынасәйкесжүзегеасырылады.

___________________________________

© 2012. ҚазақстанРеспубликасыӘділетминистрлігінің “Республикалыққұқықтықақпараторталығы” ШЖҚ РМК